2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Стаття (англійською)

Когомологiя $q$ - деформовaних супералгебр Вiтта – Вiрасоро типу Хома

Махлуф А., Саадауї Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1539-1552

УДК 512.5
Вивчаються розширення типу Вірасоро для $q$-деформовaних віттівських супералгебр Хома – Лі. Крім того, наведено когомологію $q$-деформовaних супералгебр Вітта – Вірасоро типу Хома.

Стаття (українською)

Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв’язками

Слюсарчук В. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1570-1578

УДК 517.929
Для лінійних диференціально-функціональних рівнянь запізнювального і нейтрального типів із нескінченним числом відхилень і самоспряженими операторними коефіцієнтами наведено необхідні й достатні умови абсолютної нестійкості нульових розв'язків.

Стаття (англійською)

Системи варiацiйних нерiвностей та задачi про нерухому точку з багатомножинною розщепленою рiвнiстю для злiченних сiмей багатозначних напiвстискаючих вiдображень першого типу

Ізучукву К., Мевомо О. Т., Океке С. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1480-1501

УДК 517.9
Запропoновано ітеративний алгоритм для наближення спільного розв'язку задачі про розщеплену рівність для скінченних сімей варіаційних нерівностей та задачі про нерухому точку з розщепленою рівністю. За допомогою розробленого алгоритму сформульовано та доведено теорему про сильну збіжність для наближення елемента, що належить перетину множини розв'язків задачі про розщеплену рівність для скінченних сімей варіаційних нерівностей та множини розв'язків задачі про нерухому точку з розщепленою рівністю для зліченних сімей багатозначних напівстискаючих відображень першого типу. Результат, що отримано, застосовано до вивчення споріднених задач. Наш результат доповнює та узагальнює деякі нові результати в літературі.