2017
Том 69
№ 7

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (липень 2017)


Стаття (російською)

Гіперболічний хрест і складність різних класів лінійних некоректних задач

Милейко Г. Л., Солодкий С. Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 951-963

Приведен обзор последних результатов в области информационной и алгоритмической сложности некорректных задач.

Коротке повідомлення (українською)

Експоненціальні оцінки для схеми максимуму

Акбаш К. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 984-991

Получены экспоненциальные оценки в законе повторного логарифма для экстремальных значений последовательности независимых случайных величин.

Стаття (англійською)

Про властивiсть (\bfit g \bfit a \bfit R ) та збурення

Чен А., Шен Ю.Л.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 7. - С. 974-983

Введено нову властивiсть $(gaR)$, що узагальнює властивiсть $(R)$, яку розглядав Айєна. Властивiсть $(gaR)$ вивчається у зв’язку з теоремами типу Вейля. Встановлено необхiднi та достатнi умови для того, щоб властивiсть $(gaR)$ виконувалася. Крiм того, вивчається стабiльнiсть властивостi (gaR) при збуреннях скiнченновимiрними, нiльпотентними, квазiнiльпотентними та алгебраїчними операторами, що комутують з $T$. Цi класи операторiв розглянуто як iлюстративнi приклади.