2016
Том 68
№ 12

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (грудень 2016)


Стаття (англійською)

Метод граничних iнтегралiв для чисельного розв’язування задачi Кошi для рiвняння Лапласа

Йоханссон Б. Т., Чапко Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1665-1682

Наведено огляд прямого методу граничних iнтегральних рiвнянь для чисельного розв’язування задачi Кошi для рiвняння Лапласа у двозв’язних областях; область розв’язування розмiщена мiж двома замкненими граничними поверхнями (кривими у випадку двовимiрних областей). Ця задача Кошi полягає у знаходженнi значень гармонiчної функцiї та її нормальної похiдної на однiй iз двох замкнених границь за iнформацiєю про цi величини на iншiй граничнiй поверхнi. Це є некоректна задача, в якiй шум у вхiдних даних може призвести до непридатного обчисленого наближеного розв’язку. Ми описуємо i наводимо огляд регуляризуючого методу для стiйкого визначення шуканих величин, ґрунтуючись на поданнi розв’язку задачi Кошi у формi потенцiалу простого шару. Таке подання приводить до системи граничних iнтегральних рiвнянь вiдносно двох невiдомих густин. Встановлено iснування i єдинiсть густин та запропоновано спосiб чисельної дискретизацiї у дво- та тривимiрних областях. Також дискутується випадок однозв’язних областей та випадок необмежених областей. Наведено чисельнi приклади для дво- та тривимiрних областей, яки засвiдчують, що запропонований пiдхiд дає хорошу точнiсть при економних обчислювальних затратах.

Стаття (українською)

Про резольвенту процесу Леві з матрично-експоненціальним розподілом стрибків

Круль М., Кутнів М. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1641-1656

Для численного решения краевых задач для систем нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений на полупрямой разработана новая алгоритмическая реализация точных трехточечных разностных схем через трехточечные разностные схемы высокого порядка точности. Исследуются существование и единственность решения трехточечных разностных схем, получена оценка скорости сходимости. Приведены результаты численных экспериментов.

Стаття (англійською)

Застосування полiномiв Фабера до наближеного розв’язання проблеми Рiмана

Войчик П., Пилак Д., Шешко М. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1696-1704

Полiноми Фабера застосовано для отримання наближеного розв’язку проблеми Рiмана на кривiй Ляпунова. Наведено i обґрунтовано оцiнку похибки цього наближеного розв’язку.