2018
Том 70
№ 12

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (грудень 2018)


Алфавітний покажчик (українською)

Алфавітний покажчик 70-го тому „Українського математичного журналу”

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1723-1728

Стаття (англійською)

Простi транзитивнi 2 -зображення двох нефiатних 2 -категорiй проективних функторiв

Мазорчук В. С., Чжан Хіронг

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1625-1649

Показано, що будь-яке просте транзитивне 2-зображення 2-категорiї проективних ендофункторiв для алгебри сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet )$ та алгебри Сагайдака $\mathbb{k}(\bullet \rightarrow \bullet \rightarrow \bullet )$ еквiвалентне клiтинковому 2-зображенню.

Стаття (українською)

Теорія багатовимірних операторів трансмутації Дельсарта – Ліонса. I

Блекмор Д. Л., Прикарпатський А. К., Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1660-1695

У данiй статтi наведено короткий огляд оригiнальних результатiв авторiв у теорiї трансмутацiй Дельсарта – Лiонса багатовимiрних спектральних диференцiальних операторiв, що базується на класичних працях Ю. М. Березанського, В. А. Марченка, Б. М. Левiтана та Р. Ньютона, на вiдомих у лiтературi оглядi Л. Д. Фаддєєва, книзi Л. П. Нижника й узагальненiй теорiї де Рама – Ходжа, започаткованiй I. В. Скрипником i розвиненiй авторами для диференцiально-операторних комплексiв. Детально проаналiзовано операторну структуру перетворень Дельсарта – Лiонса та властивостi їхнiх вольтеррових факторизацiй. Зокрема, вивчено диференцiально-геометричну i топологiчну структуру спектральних властивостей операторiв трансмутацiї Дельсарта – Лiонса в рамках узагальненої теорiї де Рама –Ходжа.