2016
Том 68
№ 5

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.23
*2014 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2014: 0.338; H-index: 11
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (травень 2016)


Стаття (російською)

Проверка гипотез о равенстве плотностей распределения

Бабилуа П. К., Надарая Э. А., Сохадзе Г. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 586-600

Побудовано критерiї перевiрки гiпотез про те, що $p \geq 2$ незалежних вибiрок мають однаковi щiльностi розподiлу (гiпотеза однорiдностi) або однакову визначену щiльнiсть розподiлу (гiпотеза згоди). Знайдено граничну потужнiсть побудованих критерiїв при деяких локальних „близьких” альтернативах.

Стаття (російською)

Об оптимальном восстановлении свертки $n$ функций по линейной информации

Бабенко В. Ф., Гунько М. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 579-585

Знайдено оптимальну лiнiйну iнформацiю та оптимальний метод її використання для вiдновлення згортки $n$ функцiй на деяких опуклих центрально-симетричних множинах $2\pi$ -перiодичних функцiй.

Стаття (англійською)

Модифицированный метод Ньютона для квадратичного векторного уравнения, возникающего в марковизируемых бинарных деревьев

Ге Юн, Денг Ліанг-Жіян, Хуан Тінг-Жу

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 5. - С. 712-720

Доведено iснування розв’язку квадратного векторного рiвняння, що виникає в марковських бiнарних деревах. За- пропоновано модифiкований метод Ньютона для знаходження мiнiмального розв’язку цього рiвняння. Встановлено монотонну збiжнiсть модифiкованого методу Ньютона. Числовi експерименти пiдтверджують ефективнiсть цього методу.