2016
Том 68
№ 12

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (грудень 2016)


Стаття (англійською)

Метод граничних iнтегралiв для чисельного розв’язування задачi Кошi для рiвняння Лапласа

Йоханссон Б. Т., Чапко Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1665-1682

Наведено огляд прямого методу граничних iнтегральних рiвнянь для чисельного розв’язування задачi Кошi для рiвняння Лапласа у двозв’язних областях; область розв’язування розмiщена мiж двома замкненими граничними поверхнями (кривими у випадку двовимiрних областей). Ця задача Кошi полягає у знаходженнi значень гармонiчної функцiї та її нормальної похiдної на однiй iз двох замкнених границь за iнформацiєю про цi величини на iншiй граничнiй поверхнi. Це є некоректна задача, в якiй шум у вхiдних даних може призвести до непридатного обчисленого наближеного розв’язку. Ми описуємо i наводимо огляд регуляризуючого методу для стiйкого визначення шуканих величин, ґрунтуючись на поданнi розв’язку задачi Кошi у формi потенцiалу простого шару. Таке подання приводить до системи граничних iнтегральних рiвнянь вiдносно двох невiдомих густин. Встановлено iснування i єдинiсть густин та запропоновано спосiб чисельної дискретизацiї у дво- та тривимiрних областях. Також дискутується випадок однозв’язних областей та випадок необмежених областей. Наведено чисельнi приклади для дво- та тривимiрних областей, яки засвiдчують, що запропонований пiдхiд дає хорошу точнiсть при економних обчислювальних затратах.

Алфавітний покажчик (українською)

Алфавітний покажчик 68-го тому „Українського математичного журналу”

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1723-1728

Стаття (англійською)

Аналiз збурень та похибок розбитої на частини LU факторизацiї для блочно-тридiагональних лiнiйних систем

Ву Чи-Йе, Хуан Тінг-Жу

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1683-1695

Наведено аналiз збурень та зворотний аналiз похибок для розбитої на частини LU факторизацiї блочно-тридiагональних матриць. Крiм того, вивчаються границi збурень для розбитої на частини LU факторизацiї блочно- тридiагональних лiнiйних систем. Також наведено числoвi експерименти, якi пiдтверджують справедливiсть даних результатiв.