2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (вереснь 2017)


Стаття (англійською)

Обмеженiсть потенцiальних операторiв типу Рiса на просторах Херца–Моррея зi змiнним показником

Ву Янглонг

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1187-1197

Встановлено обмеженiсть потенцiального оператора типу Рiса змiнного порядку $\beta (x)$, що дiє з просторiв Херца – Моррея зi змiнним показником $M \dot{K}^{\alpha (\cdot ),\lambda}_{p_1 ,q_1 (\cdot )}(\mathbb{R}^n)$ у зважений простiр $M \dot{K}^{\alpha (\cdot ),\lambda}_{p_2 ,q_2 (\cdot )}(\mathbb{R}^n, \omega )$, де $\alpha (x) \in L^{\infty} (\mathbb{R}^n)$ є log-Гельдер неперервним як на початку координат, так i на нескiнченностi, $\omega = (1+| x| ) \gamma (x)$ з деяким $\gamma (x) > 0$ та $1/q_1 (x) 1/q_2 (x) = \beta (x)/n$, коли $q_1 (x)$ не обов’язково є сталою на нескiнченностi. Вважаємо, що показник $q_1 (x)$ задовольняє умову логарифмiчної неперервностi як локально, так i на нескiнченностi та $1 < (q_1)_{\infty} \leq q_1(x) \leq (q_1)_+ < \infty, \;x \in \mathbb{R}$.

Коротке повідомлення (російською)

Конечные группы с $2pqr$ элементами максимального порядка

Асадян Б., Аханжиде Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1275-1279

Нехай $3 < p < q < r$ — простi числа. Доведено, що кожна скiнченна група з точно $2pqr$ елементами максимального порядку є розв’язною.

Ювілейна дата (українською)

До 125-річчя всесвітньо відомого українського математика Михайла Пилиповича Кравчука (27.09.1892 – 09.03.1942)

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1265-1269