2017
Том 69
№ 9

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (вереснь 2017)


Стаття (англійською)

Оцiнка узагальненого перетворення Бесселя–Струве в деякому просторi узагальнених функцiй

Аль-Омарі С. К. К.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1155-1165

Вивчається так зване перетворення Бесселя – Струве на деякому класi узагальнених функцiй, що називаються бьо- мiанами. З використанням рiзних добуткiв типу згорток згенеровано простори Бьомiана, в яких розширене пере- творення добре визначене. Також показано, що перетворення Бесселя –Струве для бьомiана є iзоморфiзмом, який є неперервним вiдносно деякого виду збiжностi.

Коротке повідомлення (російською)

Конечные группы с $2pqr$ элементами максимального порядка

Асадян Б., Аханжиде Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1275-1279

Нехай $3 < p < q < r$ — простi числа. Доведено, що кожна скiнченна група з точно $2pqr$ елементами максимального порядку є розв’язною.

Стаття (російською)

Восстановление оператора Штурма – Лиувилля с неразделенными граничными условиями и со спектральным параметром в граничном условии

Ибадзаде Ч. Г., Набиев И. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 9. - С. 1217-1223

Роботу присвячено дослiдженню оберненої задачi для оператора Штурма – Лiувiлля з нероздiленими граничними умовами, одна з яких мiстить спектральний параметр. Наведено теорему єдиностi й отримано достатнi умови розв’язностi оберненої задачi.