2016
Том 68
№ 12

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (грудень 2016)


Алфавітний покажчик (українською)

Алфавітний покажчик 68-го тому „Українського математичного журналу”

Редколегія

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1723-1728

Коротке повідомлення (англійською)

Деякi умови на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп

Гао Б., Мяо Л., Тан Й.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1718-1722

Пiдгрупа $H$ скiнченної групи $G$ називається $\scrM$ -доповненою в $G$, якщо iснує пiдгрупа $B$ групи $G$ така, що $G = HB$, а $H_1B$ є власною пiдгрупою $G$ для кожної максимальної пiдгрупи $H_1$ в $H$. Основною метою статтi є вивчення впливу $\scrM$ -доповнених пiдгруп на циклiчнi головнi фактори скiнченних груп.

Стаття (російською)

Некоторые свойства модулей непрерывности периодических функций в метрических пространствах

Пичугов С. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1657-1664

Нехай $L_0(T)$ — множина дiйснозначних перiодичних вимiрних функцiй, $\Psi : R^{+} \rightarrow R^{+}$ — модуль неперервностi, $$L_{\Psi} \equiv L_{\Psi} (T) = \left\{ f \in L_0(T) : \| f\| _{\Psi} := \frac1{2\pi} \int_T \Psi (| f(x)| )dx < \infty \right\}.$$ У статтi дослiджуються властивостi кратних модулiв неперервностi функцiй з $L_{\Psi}$.