2017
Том 69
№ 5

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (травень 2017)


Коротке повідомлення (російською)

О дробном интегродифференцировании комплексных полиномов в $L_0$

Коваленко Л. Г., Стороженко Э. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 705-710

Встановлено нерiвностi типу Бернштейна для дробових iнтегропохiдних довiльних алгебраїчних полiномiв у просторi $L_0$.

Стаття (українською)

Наближення класів узагальнених інтегралів Пуассона сумами Фур’є в метриках просторів $L_s$

Сердюк А. С., Степанюк Т. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 695-704

В метриках пространств $L_s,\; 1 \leq s \leq \infty$, найдены асимптотические равенства для верхних граней приближений суммами Фурье на классах обобщенных интегралов Пуассона периодических функций, принадлежащих единичному шару пространства $L_1$.

Стаття (російською)

Колмогоровские поперечники и энтропийные числа в пространствах Орлича с нормой Люксембурга

Романюк В. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 5. - С. 682-694

Встановлено точнi за порядком оцiнки колмогоровських поперечникiв та ентропiйних чисел одиничних куль iз двiйкових просторiв Бєсова $\mathrm{d}\mathrm{y}\mathrm{a}\mathrm{d} B^{0,\gamma}_{ p,\theta}$, компактно вкладених в експоненцiальнi простори Орлiча $\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} L^{\nu}$, що надiленi нормою Люксембурга.