2019
Том 71
№ 1

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (січнь 2019)


Стаття (англійською)

Антинормальнi оператори композицiї на просторi $L^2$, що вiдповiдає простору з атомною мiрою

Кумар Д., Чандра Г.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 92-98

Позначимо гiльбертiв простiр, асоцiйований з \sigma -скiнченною атомною мiрою $\mu$, через $L^2(\mu)$. Наведено характеризацiю антинормальних операторiв композицiї на $L^2(\mu)$.

Коротке повідомлення (російською)

Асимптотические оценки решений дифференциально- функционального уравнения с линейным запаздыванием

Бельский Д. В., Пелюх Г. П.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 129-138

Встановлено новi властивостi розв’язкiв диференцiально-функцiонального рiвняння з лiнiйно перетвореним аргументом.

Стаття (українською)

Про пост-дарвінівське наближення рівнянь руху Максвелла – Лоренца точкових зарядів. Відсутність нейтральності

Скрипник В. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 1. - С. 117-128

На основi теореми Кошi доведено iснування голоморфних за часом розв’язкiв нерелятивiстських рiвнянь руху системи точкових зарядiв без умови нейтральностi, якi не мiстять обернених степенiв швидкостi свiтла бiльше трьох. Зазначенi рiвняння мiстять часовi похiднi прискорень зарядiв.