2018
Том 70
№ 7

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (липень 2018)


Стаття (англійською)

Пiдроздiл спектрiв для деяких нижньо-трикутних дворядкових матриць як операторiв на $c_0$

Дурна Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 913-922

Узагальнений рiзницевий оператор $\Delta_{a,b}$ було визначено Ель-Шабравi: $\Delta{a,b}x = \Delta_{a,b} (x_n) = (a_nx_n + b_{n-1}x_{n-1})^{\infty}_{n = 0}$ при $x_1 = b_1 = 0$, де $(a_k), (b_k)$ — збiжнi послiдовностi ненульових дiйсних чисел, що задовольняють деякi умови. Повнiстю визначено наближений точковий спектр, дефектний спектр та стискувальний спектр оператора $\Delta_{a,b}$ у просторi послiдовностей $c_0$.

Коротке повідомлення (англійською)

Цiлi функцiї подiляють двi напiвмалi функцiї

Аль-Халаді А. Х. Х.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 978-987

У роботi узагальнено результат П. Лi та Ц. Ц. Янга [Illinois J. Math. – 2000. – 44. – P. 349 – 362] та розширено результати попередньої роботи Г. Кiу [Kodai Math. J. – 2000. – 23. – P. 1 – 11].

Стаття (російською)

Оценки равноизмеримых перестановок в анизотропном случае

Шанин Р. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 968-977

Вивчаються класи функцiй, що задовольняють обернену нерiвнiсть Гьольдера на сегментах у багатовимiрному випадку. Для таких функцiй отримано точнi оцiнки „норм” рiвновимiрних переставлень.