2018
Том 70
№ 9

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (вереснь 2018)


Стаття (українською)

Оцінки ентропійних чисел класів $B_{p,θ}^{Ω}$ періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці

Пожарська К. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1249-1263

Отримано порядковi оцiнки ентропiйних чисел класiв $B_{p,θ}^{Ω}$ перiодичних функцiй багатьох змiнних у рiвномiрнiй метрицi. Цi класи при певному виборi функцiї $\Omega$ збiгаються iз класами Нiкольського – Бєсова $B_{p,θ}^{r}$.

Стаття (англійською)

Деякi результати про глобальну розв’язнiсть для моделей зi структурним затуханням та нелiнiйнiстю спецiального вигляду

Дуонг П. Т.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1211-1231

Основною метою цiєї статтi є доведення глобального (за часом) iснування розв’язку напiвлiнiйної задачi Кошi $$u_{tt} + (-\Delta )^{\sigma} u + (-\Delta )^{\delta} u_t = |u_t|^p,\; u(0, x) = u_0(x),\; u_t(0, x) = u_1(x)$$. Параметр $\delta \in (0, \sigma]$ описує структурне затухання в моделi, що змiнюється вiд зовнiшнього затухання $\delta = 0$ до затухання в’язкоеластичного типу $\delta = \sigma$. Визначено множини параметра p, допустимi з точки зору глобальної розв’язностi даної напiвлiнiйної задачi Кошi з як завгодно малими початковими даними $u_0, u_1$ у випадку гiперболiчного типу $\delta \in \Bigl(\cfrac{\sigma}{2} , \sigma \Bigr)$, а також у винятковому випадку $\delta = 0$.

Стаття (російською)

О равностепенной непрерывности одного семейства обратных отображений в терминах простых концов

Салимов Р. Р., Севостьянов Е. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 9. - С. 1264-1273

Вивчається локальна поведiнка обернених гомеоморфiзмiв для класу вiдображень, в якому виконуються верхнi оцiнки модуля сiмей кривих. У термiнах простих кiнцiв просторових областей доведено, що сiм’ї таких гомеоморфiзмiв одностайно неперервнi (нормальнi) в замиканнi заданої областi.