2018
Том 70
№ 6

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (червень 2018)


Стаття (українською)

Експоненцiальний двiчi неперервно диференцiйовний $ B$ -сплайновий алгоритм для рiвняння Бюргерса

Адар Н., Даг І., Ерсой О.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 788-800

Експоненцiальнi двiчi неперервно диференцiйовнi $ B$-сплайновi функцiї, що вiдомi з лiтератури як експоненцiальнi, застосовано для побудови методу колокацiй для знаходження розв’язкiв рiвняння Бюргерса. Ефект експоненцiальних кубiчних $ B$-сплайнiв у методi колокацiй знайдено за допомогою аналiзу текстових задач.

Стаття (українською)

Один метод дослідження фундаментального розв’язку задачі Коші для параболічних систем

Літовченко В. А.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 801-811

Предложен рекурсивный метод исследования фундаментального решения задачи Коши для параболических по Шилову систем уравнений с непрерывно зависящими от времени коэффициентами, базирующийся на формуле общего решения линейных неоднородных систем дифференциальных уравнений первого порядка и не требующий использования рода системы.

Стаття (російською)

Устойчивость и неустойчивость по Лагранжу нерегулярных полулинейных дифференциально-алгебраических уравнений и приложения

Филипковская М. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 823-847

Розглядається нерегулярне (сингулярне) напiвлiнiйне диференцiально-алгебраїчне рiвняння $$\frac d{dt} [Ax] + Bx = f(t, x).$$ Доведено теореми про стiйкiсть та нестiйкiсть за Лагранжем, якi дають достатнi умови iснування, єдиностi та об- меженостi глобального розв’язку задачi Кошi для напiвлiнiйного диференцiально-алгебраїчного рiвняння i достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку зi скiнченним часом визначення (розв’язок є визначеним на скiнченному iнтервалi та необмеженим) для цiєї задачi Кошi. Теореми не мiстять обмежень типу глобальної умови Лiпшиця, що дозволяє застосовувати їх при розв’язаннi бiльш широких класiв прикладних задач. Як застосування дослiджено двi математичнi моделi радiотехнiчних фiльтрiв iз нелiнiйними елементами.