2017
Том 69
№ 6

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (червень 2017)


Стаття (російською)

Об одной краевой задаче для эллиптических дифференциально-операторных уравнений второго порядка с квадратичным спектральным параметром

Алиев Б. А., Курбанова Н. К., Якубов Я.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 734-750

У сепарабельному комплексному гiльбертовому просторi H вивчаються питання розв’язностi однiєї крайової задачi для диференцiально-операторного рiвняння другого порядку на скiнченному вiдрiзку у випадку, коли один i той же спектральний параметр входит у рiвняння квадратично, а в крайовi умови лiнiйно i крайовi умови не вiдокремленi. Вивчено асимптотичну поведiнку власних значень однiєї абстрактної однорiдної крайової задачi. Отримано асимптотичнi формули для власних значень i наведено одне застосування цих результатiв до диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними.

Стаття (російською)

Слабовозмущенные операторные уравнения в банаховых пространствах

Журавлев В. Ф.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 751-764

Отримано умови бiфуркацiї з точки $\varepsilon = 0 $ розв’язкiв слабкозбурених операторних рiвнянь у банахових просторах. Запропоновано збiжну iтерацiйну процедуру побудови розв’язкiв у виглядi частини ряду за ступенями $\varepsilon$ з полюсом у точцi $\varepsilon = 0$.

Стаття (українською)

Теорія Фавара – Амеріо для майже періодичних функціонально-диференціальних рівнянь без використання $H$-класів цих рівнянь

Слюсарчук В. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 6. - С. 788-802

Построена теория Фавара – Америо для почти периодических функционально-дифференциальных уравнений в банаховом пространстве без использования $\scr H$ -классов этих уравнений. Для линейных уравнений впервые приведен пример почти периодического оператора, для которого нет аналогов в классической теории Фавара – Америо