2019
Том 71
№ 8

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (серпень 2019)


Стаття (українською)

Ізометричність підпросторів розв’язків систем диференціальних рівнянь просторам дійсних функцій

Імаш кизи М., Абдуллаєв Ф. Г., Бушев Д. М., Харкевич Ю. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1011-1027

УДК 517.5
Знайдено пiдпростори розв’язкiв систем диференцiальних рiвнянь Лапласа i теплопровiдностi, що iзометричнi вiдповiдним просторам дiйсних функцiй, визначених на множинi дiйсних чисел.

Стаття (російською)

О существовании, единственности и отсутствии решений одной краевой задачи для квазилинейного гиперболического уравнения

Мидодашвили Б., Харибегашвили С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1123-1132

УДК 517.956.35
Розглянуто одну крайову задачу для квазiлiнiйного гiперболiчного рiвняння з iтерованим багатовимiрним хвильовим оператором у головнiй частинi. Доведено теореми iснування, єдиностi та вiдсутностi розв’язкiв цiєї задачi.

Стаття (англійською)

Існування невiд’ємних розв’язкiв дробового параболiчного рiвняння в усьому просторi

Кензізі Т.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 8. - С. 1064-1072

УДК 517.9
Вивчається задача існування невід'ємних розв'язків параболічного рівняння $\dfrac{\partial u}{\partial t} = - (-\triangle)^{\frac{\alpha}{2}}u + \dfrac{c}{|x|^{\alpha}}u$ на $\mathbb{R}^{d} \times (0, T).$ Тут $0<\alpha<\min(2,d),$ $(-\triangle)^{\frac{\alpha}{2}}$ — дробовий лапласіан на $\mathbb{R}^{d}$ й $u_{0}\in L^{2}(\mathbb{R}^{d}).$