2016
Том 68
№ 9

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (вереснь 2016)


Стаття (російською)

Ортогональные многочлены, ассоциированные с некоторыми пучками якобиевого типа

Загороднюк С. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1180-1190

Вивчається деяке узагальнення класу ортонормованих полiномiв на дiйснiй осi. Цi полiноми задовольняють спiввiдношення $(J_5 \lambda J_3)\vec{p}(\lambda) = 0$, де $J_3$ — матриця Якобi, $J_5$ — напiвнескiнченна дiйсна симетрична п’ятидiагональна матриця з додатними числами на другiй пiддiагоналi, $\vec{p}(\lambda) = (p_0(\lambda ), p_1(\lambda ), p_2(\lambda ),...)^T$, iндекс $T$ означає транспонування, за початкових умов $p_0(\lambda ) = 1,\; p_1(\lambda) = \alpha \lambda + \beta,\; \alpha > 0, \beta \in R$. Одержано деякi спiввiдношення ортонормованостi для полiномiв $\{ pn(\lambda )\}^{\infty}_n = 0$. Побудовано явний приклад таких полiномiв.

Стаття (українською)

Умови існування обмежених і майже періодичних розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь зі збуренням розв'язків

Слюсарчук В. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1286-1296

Приведены условия существования и единственности ограниченных решений нелинейного скалярного дифферен- циального уравнения $dx(t)/dt=f(x(t)+h(t)),\; t \in R$, в случае непрерывной на $R$ функции $f$ и ограниченной непрерывной функции $h$. Также исследован случай почти периодической функции $h$.

Стаття (англійською)

$T$-radical and strongly $T$-radical supplemented modules

Косар Б., Небієв С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1191-1196

Визначено поняття (сильно) $t$-радикальних доповнених модулiв та вивчено деякi властивостi цих модулiв. Такi модулi лежать мiж сильно радикальними доповненими та сильно $\oplus$ -радикальними доповненими модулями. Також вивчено спiввiдношеняя мiж цими модулями та наведено приклади, що вiддiляють сильно $t$-радикальнi доповненi модулi, доповненi модулi та сильно $\oplus$-радикальнi доповненi модулi.