2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (листопад 2019)


Стаття (українською)

Метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності $u_t = \left(F(u)u_x \right)_x +G(u)u_x +H(u)$

Баранник Т. А., Баранник А. Ф., Юрик І. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1443 -1454

УДК 517.9
Запропоновано метод побудови точних розв’язків нелінійного рівняння теплопровідності, який базується на класичному методі відокремлення змінних і його узагальненні. Розглянуто підстановки, що редукують нелінійне рівняння теплопровідності до системи двох звичайних диференціальних рівнянь, і побудовано класи точних розв'язків за допомогою методу узагальненого відокремлення змінних.

Стаття (українською)

Лінійні диференціально-функціональні рівняння з абсолютно нестійкими розв’язками

Слюсарчук В. Ю.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1570-1578

УДК 517.929
Для лінійних диференціально-функціональних рівнянь запізнювального і нейтрального типів із нескінченним числом відхилень і самоспряженими операторними коефіцієнтами наведено необхідні й достатні умови абсолютної нестійкості нульових розв'язків.

Стаття (російською)

Асимптотическое поведение решений краевой задачи для сингулярно возмущенных интегро-дифференциальных уравнений

Дауылбаев М. К., Уаисов А. Б.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 11. - С. 1466-1479

УДК 517.928
Вивчається асимптотична поведiнка розв’язкiв крайової задачi з граничними стрибками для лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь третього порядку з малими параметрами при двох старших похiдних. Показано асимптотичну збiжнiсть розв’язку сингулярно збуреної iнтегро-диференцiальної крайової задачi до розв’язку вiдповiдної модифiкованої виродженої крайової задачi.