2017
Том 69
№ 12

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (грудень 2017)


Ювілейна дата (українською)

Микола Іванович Портенко (до 75-річчя від дня народження)

Дороговцев А. А., Копитко Б. І., Осипчук М. М.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1714-1716

Коротке повідомлення (російською)

Предельное с весом решение в сингулярной точке не- линейного обыкновенного дифференциального уравнения и его свойство

Джумабаев Д. С., Утешова Р. Е.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1717-1722

На скiнченному iнтервалi розглядається система нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь з особливiстю на лiвому кiнцi iнтервалу. Введено означення граничного з вагою розв’язку та встановлено його притягувальну властивiсть.

Стаття (українською)

Гельдерова непрерывность и неравенство Харнака для решений равномерно вырождающегося в части области эллиптического уравнения, содержащего $p$-лапласиан

Гусейнов С. Т.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1596-1604

Розглядаються квазiлiнiйнi рiвняння типу $p$-лапласiана, що рiвномiрно вироджуються в частинi областi. Доведено аналог нерiвностi Харнака для невiд’ємних розв’язкiв, за допомогою якого встановлено гельдерову неперервнiсть розв’язкiв.