2018
Том 70
№ 4

Всі номери

Український математичний журнал

Головний редактор: А. М. Самойленко
ISSN: 0041-6053, 1027-3190

Український математичний журнал (УМЖ) заснований в травні 1949 р. Журнал видається Інститутом математики НАН України, англомовна версія — видавництвом Springer під назвою Ukrainian Mathematical Journal.

Український математичний журнал друкує оригінальні та оглядові наукові статті з більшості напрямків фундаментальної та прикладної математики. Журнал виходить щомісяця, кожен річний том складається з 12 номерів. До розгляду приймаються статті українською, російською та англійською мовами.

УМЖ реферується: MathSciNet, zbMATH, Scopus, Web of Science, Google Scholar.

Impact Factor*: 0.189
*2015 Journal Citation Reports, Thomson Reuters

SCImago Journal Rank (SJR) 2015: 0.31; H-index: 13
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2014: 0.605
Impact per Publication (IPP) 2014: 0.216

Mathematical Citation Quotient (MCQ) 2014: 0.22


Останні статті (квітень 2018)


Стаття (українською)

Про апроксимацію та зростання цілих гармонічних в $R_n$ функцій

Веселовська О. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 464-470

Установлен критерий продолжаемости гармонической в шаре функции $n$-мерного пространства к целой гармонической и исследован рост целой гармонической функции в терминах наилучшего приближения такой функции гармоническими полиномами.

Стаття (англійською)

Механiчнi системи з сингулярними рiвновагами та кулонiвська динамiка трьох зарядiв

Скрипник В. І.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 519-533

Розглядаються механiчнi системи, матрицi других похiдних потенцiальних енергiй яких у рiвновазi мають нульовi власнi значення. Припускається, що їхнi потенцiальнi енергiї є голоморфними функцiями в цих сингулярних рiвновагах. Для таких систем доведено iснування власних обмежених для додатного часу розв’язкiв ньютонiвських рiвнянь руху, якi збiгаються до рiвноваги в границi нескiнченного часу. Цi результати застосовуються до кулонiвських систем трьох зарядiв iз сингулярною рiвновагою на прямiй.

Стаття (англійською)

Оберненi матрицi дразiна для нескiнченних трикутних матриць та їх лiнiйних зберiгачiв

Словік Р.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 4. - С. 534-548

Розглянуто кiльце всiх нескiнченних $(N \times N)$ верхнiх трикутних матриць над полем $F$. Наведено опис елементiв, що є оборотними за Дразiним у цьому кiльцi. У випадку, коли $F$ є таким, що $\mathrm{c}\mathrm{h}\mathrm{a}\mathrm{r}(F) \not = 2$ та $| F| > 4$, знайдено форму лiнiйних зберiгачiв для обернених матриць Дразiна.