2018
Том 70
№ 12

All Issues

Dmytro Yakovych Petryna (on his 70 th birthday)

Gorbachuk M. L., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Gorbachuk M. L., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Pastur L. A., Samoilenko A. M., Skrypnik I. V. Dmytro Yakovych Petryna (on his 70 th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2004. - 56, № 3. - pp. 291-292.

Full text