2019
Том 71
№ 7

All Issues

Mykola Ivanovych Portenko (on his 75th birthday)

Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Osipchuk M. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Dorogovtsev A. A., Kopytko B.I., Osipchuk M. M. Mykola Ivanovych Portenko (on his 75th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2017. - 69, № 12. - pp. 1714-1716.

Full text