2019
Том 71
№ 8

All Issues

Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)

Antoniouk A. Vict., Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Gutlyanskii V. Ya., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Korolyuk V. S., Kushnir R. M., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Marchenko V. O., Nikitin A. G., Parasyuk I. O., Pastur L. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Ronto M. I., Sharkovsky O. M., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)


Citation Example: Antoniouk A. Vict., Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Gutlyanskii V. Ya., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Korolyuk V. S., Kushnir R. M., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Marchenko V. O., Nikitin A. G., Parasyuk I. O., Pastur L. A., Perestyuk N. A., Portenko N. I., Ronto M. I., Sharkovsky O. M., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2018. - 70, № 1. - pp. 3-6.

Full text