2019
Том 71
№ 8

All Issues

Vladyslav Kyrylovych Dzyadyk (on his 100th birthday)

Dzyadyk Yu. V., Golub A. P., Kovtunets V. V., Letychevs’kyi O. A., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Romanyuk A. S., Samoilenko A. M., Serdyuk A. S., Shevchuk I. A., Zadiraka V. K.

Full text (.pdf)


Citation Example: Dzyadyk Yu. V., Golub A. P., Kovtunets V. V., Letychevs’kyi O. A., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Romanyuk A. S., Samoilenko A. M., Serdyuk A. S., Shevchuk I. A., Zadiraka V. K. Vladyslav Kyrylovych Dzyadyk (on his 100th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2019. - 71, № 2. - pp. 147-150.

Full text