2018
Том 70
№ 12

All Issues

On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Perestyuk N. A., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. I., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Stepanets O. I., Tamrazov P. M., Trohimchuk Yu. Yu

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 2, pp 153-157.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Perestyuk N. A., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. I., Sharko V. V., Sharkovsky O. M., Stepanets O. I., Tamrazov P. M., Trohimchuk Yu. Yu On the 90th birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii // Ukr. Mat. Zh. - 2007. - 59, № 2. - pp. 147–151.

Full text