2018
Том 70
№ 12

All Issues

Leonіd Andrіyovich Pastur (on his 70th birthday)

Baryakhtar V. G., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Korolyuk V. S., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M.

Full text (.pdf)


Citation Example: Baryakhtar V. G., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Korolyuk V. S., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M. Leonіd Andrіyovich Pastur (on his 70th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2007. - 59, № 12. - pp. 1699-1700.

Full text