2017
Том 69
№ 12

All Issues

Myroslav L’vovych Horbachuk (on his 70th birthday)

Adamyan V. M., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Mikhailets V. A., Nizhnik L. P., Ptashnik B. I., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)


Citation Example: Adamyan V. M., Berezansky Yu. M., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Mikhailets V. A., Nizhnik L. P., Ptashnik B. I., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S. Myroslav L’vovych Horbachuk (on his 70th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2008. - 60, № 4. - pp. 439–442.

Full text