2018
Том 70
№ 11

All Issues

Yuri Yurievich Trokhimchuk (on his 80th birthday)

Berezansky Yu. M., Bojarski B., Gorbachuk M. L., Kopilov A. P., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Portenko N. I., Reshetnyak Yu. G., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Shevchuk I. A., Skorokhod A. V., Tamrazov P. M., Zelinskii Yu. B.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Bojarski B., Gorbachuk M. L., Kopilov A. P., Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Mitropolskiy Yu. A., Portenko N. I., Reshetnyak Yu. G., Samoilenko A. M., Sharko V. V., Shevchuk I. A., Skorokhod A. V., Tamrazov P. M., Zelinskii Yu. B. Yuri Yurievich Trokhimchuk (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2008. - 60, № 5. - pp. 701 – 703.

Full text