2019
Том 71
№ 8

All Issues

Anatolii Mikhailovich Samoilenko (on his 60th birthday)

Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Korneichuk N. P., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Kulik V. L., Luchka A. Y., Mitropolskiy Yu. A., Pelyukh G. P., Perestyuk N. A., Skorokhod A. V., Skrypnik I. V., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)


English version (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 50 (1998), no. 1, pp 1-2.

Citation Example: Berezansky Yu. M., Boichuk О. A., Korneichuk N. P., Korolyuk V. S., Koshlyakov V. N., Kulik V. L., Luchka A. Y., Mitropolskiy Yu. A., Pelyukh G. P., Perestyuk N. A., Skorokhod A. V., Skrypnik I. V., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I. Anatolii Mikhailovich Samoilenko (on his 60th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1998. - 50, № 1. - pp. 3–4.

Full text