2017
Том 69
№ 9

All Issues

Mykola Ivanovych Shkil' (on his 80th birthday)

Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Perestyuk N. A., Pratsiovytyi M. V., Samoilenko A. M., Yakovets V. P.

Full text (.pdf)


Citation Example: Korolyuk V. S., Lukovsky I. O., Perestyuk N. A., Pratsiovytyi M. V., Samoilenko A. M., Yakovets V. P. Mykola Ivanovych Shkil' (on his 80th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2012. - 64, № 12. - pp. 1720-1722.

Full text