2018
Том 70
№ 9

All Issues

Myroslav L’vovych Horbachuk (on his 75 th birthday)

Berezansky Yu. M., Gerasimenko V. I., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Mikhailets V. A., Nizhnik L. P., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Gerasimenko V. I., Khruslov E. Ya., Kochubei A. N., Mikhailets V. A., Nizhnik L. P., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S. Myroslav L’vovych Horbachuk (on his 75 th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2013. - 65, № 3. - pp. 451-454.

Full text