2017
Том 69
№ 9

All Issues

Samuil Davidovich Eidelman (On his sixtieth birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Ivasyshen S. D., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Skrypnik I. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Ivasyshen S. D., Korolyuk V. S., Mitropolskiy Yu. A., Skrypnik I. V. Samuil Davidovich Eidelman (On his sixtieth birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 1991. - 43, № 5. - pp. 578.

Full text