2017
Том 69
№ 9

All Issues

Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on his 70th birthday)

Boichuk A. A., Gorbachuk M. L., Gorodnii M. F., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G., Sharkovsky O. M., Shevchuk I. A., Slyusarchuk V. Yu., Stanzhitskii A. N.

Full text (.pdf)


Citation Example: Boichuk A. A., Gorbachuk M. L., Gorodnii M. F., Khruslov E. Ya., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Parasyuk I. O., Samoilenko A. M., Samoilenko V. G., Sharkovsky O. M., Shevchuk I. A., Slyusarchuk V. Yu., Stanzhitskii A. N. Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on his 70th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2016. - 68, № 1. - pp. 142-144.

Full text