2017
Том 69
№ 9

All Issues

Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday)

Babenko V. F., Davydov O. V., Kofanov V. A., Parfinovych N. V., Pas'ko A. N., Romanyuk A. S., Ruban V. I., Samoilenko A. M., Shevchuk I. A., Shumeiko A. A., Timan M. P., Trigub R. M., Vakarchuk S. B., Velikin V. L.

Full text (.pdf)


Citation Example: Babenko V. F., Davydov O. V., Kofanov V. A., Parfinovych N. V., Pas'ko A. N., Romanyuk A. S., Ruban V. I., Samoilenko A. M., Shevchuk I. A., Shumeiko A. A., Timan M. P., Trigub R. M., Vakarchuk S. B., Velikin V. L. Motornyi Vitalii Pavlovych (on his 75th birthday)  // Ukr. Mat. Zh. - 2015. - 67, № 7. - pp. 995-999.

Full text