2017
Том 69
№ 12

All Issues

Volodymyr Semenovych Korolyuk (on his 90th birthday)

Bratiichuk N. S., Gusak D. V., Kovalenko I. N., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Samoilenko A. M., Samoilenko I. V.

Full text (.pdf)


Citation Example: Bratiichuk N. S., Gusak D. V., Kovalenko I. N., Lukovsky I. O., Makarov V. L., Samoilenko A. M., Samoilenko I. V. Volodymyr Semenovych Korolyuk (on his 90th birthday) // Ukr. Mat. Zh. - 2015. - 67, № 8. - pp. 1151-1152.

Full text