2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Оцінка зваженого рівня гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах

Мазко О. Г.


Абстракт

Встановлено необхiднi та достатнi умови виконання верхнiх оцiнок для критерiїв якостi лiнiйних дескрипторних систем, що характеризують зважений рiвень гасiння зовнiшнiх i початкових збурень. Перевiрка даних умов зводиться до розв’язування матричних рiвнянь та нерiвностей. Основнi твердження сформульовано з метою їх подальшого застосування в задачах робастної стабiлiзацiї та $H_{\infty}$ -оптимiзацiї дескрипторних систем керування.

Зразок цитування: Мазко О. Г. Оцінка зваженого рівня гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 11. - С. 1541-1552.