2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про узагальнений iдеальний асимптотично статистичний еквiвалент порядку $\alpha$ для функцiй

Озтюрк М., Саваш Р.


Абстракт

Введено новi означення, пов’язанi з поняттями асимптотично $\mathcal{I}_{\lambda}$ -статистичного еквiвалента порядку $\alpha$ для кратних $L$ та сильно $\mathcal{I}_{\lambda}$ -асимптотичного еквiвалента порядку $\alpha$ для кратних $L$ за допомогою двох невiд’ємних дiйснозначних функцiй, вимiрних за Лебегом на iнтервалi $(1,\infty )$, замiсть послiдовностей. Крiм того, наведено також деякi теореми про включення.

Зразок цитування: Озтюрк М., Саваш Р. Про узагальнений iдеальний асимптотично статистичний еквiвалент порядку $\alpha$ для функцiй // Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 12. - С. 1650-1659.