2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Дослідження інваріантних деформацій інтегральних миоговидів адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтонових систем. II

Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Базуючись на дифереиціально-геометричній теорії Картана інтегральних підмноговидів (інваріантних торів) повністю інтегровиих за Ліувіллем - Арнольдом гамільтоцових систем на кодотичному фазовому просторі, розглянуто алгебраїчно-аналітичний метод дослідження відповідного відображення вкладення інваріантного тора в фазовий простір. Це дає можливість описати аналітично структуру квазіперіодичних розв'язків досліджуваної гамільтонової системи. Розглянуто також задачу існування адіабатичних інваріантів, що асоційовані з повільно збуреною гамільтоповою системою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 51 (1999), no. 11, pp 1713-1728.

Зразок цитування: Прикарпатський Я. А., Самойленко А. М. Дослідження інваріантних деформацій інтегральних миоговидів адіабатично збурених цілком інтегровних гамільтонових систем. II // Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 11. - С. 1513–1528.

Повний текст