2019
Том 71
№ 11

All Issues

Vazhgovskaya M. Ya.

Articles: 1
Article (Ukrainian)

Investigation of stability in resonance cases

Valeyev K. G., Vazhgovskaya M. Ya.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1971. - 23, № 1. - pp. 63–70