2019
Том 71
№ 10

All Issues

Kostyuchenko A. G.

Articles: 2
Anniversaries (Ukrainian)

Leonid Pavlovych Nyzhnyk (on his 70-th birthday)

Berezansky Yu. M., Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Khruslov E. Ya., Kostyuchenko A. G., Kuzhel' S. A., Marchenko V. O., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 8. - pp. 1120-1122

Anniversaries (Ukrainian)

Yurij Makarovich Berezansky (the 80th anniversary of his birth)

Gorbachuk M. L., Gorbachuk V. I., Kondratiev Yu. G., Kostyuchenko A. G., Marchenko V. O., Mitropolskiy Yu. A., Nizhnik L. P., Rofe-Beketov F. S., Samoilenko A. M., Samoilenko Yu. S.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2005. - 57, № 5. - pp. 3-11