2019
Том 71
№ 11

All Issues

Pustovoytov M. O.

Articles: 2
Anniversaries (Ukrainian)

Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)

Dobrovol'skii V. A., Lykova O. B., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2006. - 58, № 4. - pp. 564–567

Anniversaries (Russian)

On the 85th birthday of Alexandr Yul’evich Ishlinskii

Bogolyubov A. N., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1998. - 50, № 10. - pp. 1416–1418