2019
Том 71
№ 11

All Issues

Urbansky V. M.

Articles: 2
Anniversaries (Ukrainian)

Olexiy Bogolyubov (03.25.1911 - 01.11.2004)

Dobrovol'skii V. A., Lykova O. B., Mitropolskiy Yu. A., Pustovoytov M. O., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2006. - 58, № 4. - pp. 564–567

Article (Ukrainian)

Oleksii Mykolajovych Boholyubov (on His 90th Birthday)

Koshlyakov V. N., Mitropolskiy Yu. A., Samoilenko A. M., Urbansky V. M.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2001. - 53, № 3. - pp. 294-295