2019
Том 71
№ 11

All Issues

Hryshchenko O. Yu.

Articles: 1
Anniversaries (Ukrainian)

Ivan Ivanovych Lyashko (on his 90 th birthday)

Hryshchenko O. Yu., Klyushin D. A., Lyashko S. I., Sergienko I. V.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2012. - 64, № 11. - pp. 1568 - 1571