2019
Том 71
№ 9

All Issues

Kalyuzhnyi L. A.

Articles: 1
Anniversaries (Russian)

Vladimir Petrovich Veltnin (on his eightieth birthday )

Blagoveshchensky I. V., Bogolyubov A. N., Kalyuzhnyi L. A., Shtokalo I. Z.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 1965. - 17, № 5. - pp. 137-138