2019
Том 71
№ 11

All Issues

Ivanov А. F.

Articles: 1
Anniversaries (Ukrainian)

Oleksandr Mykolaiovych Sharkovs’kyi (on his 80th birthday)

Fedorenko V. V., Ivanov А. F., Khusainov D. Ya., Kolyada S. F., Maistrenko Yu. L., Parasyuk I. O., Pelyukh G. P., Romanenko O. Yu., Samoilenko V. G., Shevchuk I. A., Sivak A. G., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.

Full text (.pdf)

Ukr. Mat. Zh. - 2017. - 69, № 2. - pp. 257-260