2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Бєлан Є. П.

Публікацій: 11
Стаття (російською)

Динамика периодических режимов феноменологического уравнения спинового горения

Белан Е. П., Самойленко А. М.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 21-43

Розглядається скалярне параболiчне рiвняння на колi радiуса r. Ця задача є феноменологiчною моделлю безгазового горiння на цилiндричнiй поверхнi радiуса $r$. Вивчаються питання iснування, асимптотичної форми та стiйкостi бiжучих хвиль, а також характер набуття та втрати їх стiйкостi.

Стаття (українською)

Центральные многообразия квазилинейных параболических уравнений

Бєлан Є. П., Ликова О. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 3. - С. 315–328

Досліджено центральні многовиди киазілінійиих параболічних рівнянь довільного порядку в необмеженій області. Наведено алгоритм побудови наближеног о центрального мної овиду у вигляді асимптотично збіжного степеневого ряду. Вказано застосування отриманих результатів до теорії стійкості.

Стаття (російською)

Глобальные решения и инвариантные торы дифференциально- разностных уравнений

Белан Е. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1997. - 49, № 1. - С. 11–24

Доведено існування m-параметричної сім'ї глобальних розв'язків системи диференціально-різницевих рівнянь. Для диференціально-різницевих рівнянь на горі введено число обертання. Розглянуто задачу про збурення інваріантного тора системи диференціально-різницевих рівнянь. Досліджено задачу про періодичні та квазіперіодичні розв'язки диференціально-різницевого рівняння другого порядку.

Стаття (російською)

Теорема о центральном многообразии нелинейного параболического уравнения

Белан Е. П., Лыкова О. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 8. - С. 1021-1036

При деяких припущеннях доводиться існування m-параметричної сім'ї розв'язків, які складають центральний інваріантний многовид нелінійного параболічного рівняння. При цьому застосовано абстрактну схему, що відповідає енергетичним методам для сильно параболічних рівнянь довільного порядку.

Стаття (українською)

Интегральные многообразия и экспоненциальное расщепле­ние линейных параболических уравнений с быстро меняющимися коэффициен­тами

Бєлан Є. П., Ликова О. Б.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 12. - С. 1593–1608

Розглядаються лінійні параболічні рівняння з швидко змінними коефіцієнтами. Припускається, що відповідне вихідному усереднене рівняння допускає експоненціальне розщеплення. Виясня­ються умови, за яких вихідне рівняння також допускає експоненціальне розщеплення. Вста­новлено важливу роль інтегральних многовидів у побудові перетворення, що здійснює розщеп­лення розглядуваних рівнянь. При доведенні існування інтегральних многовидів використову­ються результати В. В. Жикова по обгрунтуванню метода усереднення для лінійних параболічних рівнянь.

Стаття (українською)

Асимптотический метод в теории квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра второго порядка

Бєлан Є. П.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1982. - 34, № 6. - С. 738—741

Асимптотический метод Крылова—Боголюбова распространен на квазилинейное интегро-диффереициалыше уравнение второго порядка вольтерровского типа с интегралами в смысле Стилтьеса. Рассмотрен резонансный случай.

Стаття (українською)

Про ізоморфізм R-нормованих модулів

Бєлан Є. П., Семенцов О. В.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1976. - 28, № 4. - С. 524–526

Стаття (українською)

О принципе сведения в теории устойчивости линейных дифференциальных уравнений

Бєлан Є. П., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 5. - С. 654–660

Стаття (українською)

Об устойчивости почти диагональных систем линейных дифференциальных уравнений

Бєлан Є. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 4. - С. 449–459

Стаття (українською)

О построении решений почти диагональных систем линейных дифференциальных уравнений с помощью метода, обеспечивающего ускоренную сходимость

Бєлан Є. П., Митропольський Ю. О.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1968. - 20, № 2. - С. 166–175

Стаття (українською)

О методе усреднения в теории конечно-разностных уравнений

Бєлан Є. П.

Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1967. - 19, № 3. - С. 85–89