2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шабозов М. Ш.

Публікацій: 9
Коротке повідомлення (російською)

Точные неравенства типа Джексона - Стечкина для 2π -периодических функций в L 2 и поперечники некоторых классов функций

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 10. - С. 1434-1440

Розглянуто задачу про знахождення точних нерiвностей мiж найкращими наближеннями перiодичних диференцiйовних функцiй тригонометричними полiномами i модулями неперервностi m -го порядку у просторi L 2 , а також наведено їх застосування. Для деяких класiв функцiй, що визначаються зазначе- ними модулями неперервностi, обчислено точнi значення n-поперечникiв у L 2 .

Стаття (російською)

O точных значениях квазипоперечников некоторых классов дифференцируемых периодических функций двух переменных

Акобиршоев M. O., Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 6. - С. 855-864

Знайдено точні значення величин колмогорівського i лінійного квазіпоперечників для деяких класів диференційовних періодичних функцій двох змінних у гільбертовому просторі $L_2(Q)$.

Стаття (російською)

О восстановлении решения краевой задачи Дирихле для бигармонического уравнения

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1998. - 50, № 8. - С. 1147–1151

Розглядається задача відновлення розв'язку крайової задачі Діріхле для бігармонійного рівняння за відомою інформацією про граничну функцію. Одержані оцінки похибки відновлення в деяких випадках не можна покращити.

Стаття (російською)

Квазипоперечники и оптимизация методов смешанной аппроксимации многомерных сингулярных интегралов с ядрами типа Гильберта

Вакарчук С. Б., Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 6. - С. 753-770

Розглянуто питання застосування мішаних методів для побудови оптимальних за точністю алгоритмів обчислення багатомірних сингулярних інтегралів з ядрами типу Гільберта Запропоновано метод оптимізації кубатурних формул для сингулярних інтегралів з ядрами типу Гільберта, який грунтується на теорії квазіпоперечників.

Стаття (російською)

О точных значениях квазипоперечников некоторых функциональных классов

Вакарчук С. Б., Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1996. - 48, № 3. - С. 301-308

У гільбертовому просторі L 22), Δ = [0, 2 π] знайдено точні оцінки колмогоровських квазіпоперечників деяких, класів періодичних функцій двох змінних, у яких усереднені модулі гладкості змішаних похідних мажоруються заданими функціями.

Стаття (російською)

Наилучшее и наилучшее односторонее приближения ядра бигармонического уравнения и оптимальное восстановление значений операторов

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 11. - С. 1549–1557

Для класу $B_p^{ρ},\; 0 ≤ ρ < 1, 1 ≤ p ≤ ∞,$ $2π$-періодичних функцій вигляду $f(t) = u(ρ,t)$, де $(ρ,t)$— бігармонічна функція в одиничному колі, знайдено точні значення найкращого та найкращого односторонього наближень ядра $K_{ρ}(t)$ згортки $f= K_{ρ}*g,\; ∥g∥_{ρ} ≤ l$ у метриці $L_1$. Розглянута задача відновлення значень оператора згортки згідно з інформацією про значення граничних функцій.

Стаття (російською)

Об одном подходе к исследованию оптимальных квадратурных формул для сингулярных интегралов с фиксированной особенностью

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1995. - 47, № 9. - С. 1300–1304

Для класів функцій, заданих на відрізку $[0, 1]$, знайдені оптимальні квадратурні формули для сингулярних інтегралів з фіксованою особливістю. Одержані результати поширюються для двовимірних інтегралів.

Стаття (українською)

О погрешности интерполяции билинейными сплайнами

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1994. - 46, № 11. - С. 1554–1560

Розглядаються питання наближення функцій із класів $W^{r,s}H_{ω}$ і $W^{r,s}H^{ω,2}$ білінійними сплайнами. Знайдені точні оцінки похибки для деяких значень $r$ і $s$.

Стаття (українською)

Об оценках погрешности квадратурных формул для некоторых классов функций

Шабозов М. Ш.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1991. - 43, № 12. - С. 1712–1716

При некотором ограничении на узлы и коэффициенты квадратурной формулы на классах функций, задаваемых модулями гладкости, получены оптимальные формулы. Для погрешности формул приведены точные оценки.