2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рабанович В. І.

Публікацій: 7
Стаття (українською)

Про розклади скалярного оператора в суму самоспряжених операторів зі скінченним спектром

Рабанович В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2015. - 67, № 5. - С. 701–716

Рассмотрена задача о классификации неэквивалентных представлений скалярного оператора $λI$ в виде суммы $k$ самосопряженных операторов с не более чем $n_1, ...,n_k$ точками в спектрах. Доказано, что такая задача является *-дикой при некотором множестве спектров, если $(n_1 , ...,n_k)$ совпадает с одним из следующих наборов: $(2, ..., 2)$ при $k ≥ 5,\; (2, 2, 2, 3),\; (2, 11, 11),\; (5, 5, 5)$, $(4, 6, 6)$. Показано, что для $k ≥ 5$ и спектров операторов, состоящих из точек 0 и 1, такие классификационные задачи являются *-дикими при всех рациональных значениях $λ ϵ 2 [2, 3]$.

Стаття (українською)

Про розклад діагонального оператора в лінійну комбінацію ідемпотентів або проекторів

Рабанович В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2005. - 57, № 3. - С. 388–393

Доведено, що обмежений оператор, який не є сумою скалярного i компактного операторів i подібний до діагонального, є лінійною комбінацією трьох ідемпотентів, а будь-який самоспряжений діагональний оператор є лінійною комбінацією чотирьох ортопроекторів із дійсними коефіцієнтами.

Стаття (російською)

О тождествах в алгебрах, порожденных линейно связанными идемпотептами

Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 6. - С. 782–795

Досліджено алгебри, породжені ідемпотентами, лінійна комбінація яких дорівнює одиниці, на наявність в них поліноміальних тотожностей. Доведено, що у випадку, коли кількість ідемпотентів більша або дорівнює п'яти, такі алгебри не є PI-алгебрами. У випадку чотирьох ідемпотентів для того, щоб алгебра була PI-алгеброю, необхідно і достатньо, щоб сума коефіцієнтів лінійної комбінації дорівнювала двом; у цьому випадку такі алгебри є F 4-алгебрами.

Стаття (українською)

Про розклад оператора в суму чотирьох ідемпотентів

Рабанович В. І.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 3. - С. 419-424

Доведено, що оператори вигляду $(2 ± 2/n)I + K$ розкладаються в суму чотирьох ідемпотеитів при цілому $n > 1$, якщо існує розклад $K = K_1 ⊕ K_2 ⊕ ... ⊕ K_n$, $\sum\nolimits_1^n {K_i = 0}$. Для компактного опера тора $K$. Показано, що розклад компактного оператора $K$ або оператора $4I + K$ в суму чотирьох ідемпотентів може існувати, тільки якщо $K$ є скіпченповимірним. Якщо $n \text{tr} K$ — досить велике (або досить мале) ціле число і $K$ — скінченновиміриий, то оператор $(2 − 2/n)I + K [or (2 + 2/n)I + K]$ є сумою чотирьох ідемпотентів.

Стаття (російською)

О тождествах в алгебрах $Q_{n,λ}$ порожденных идемпотентами

Рабанович В. И., Самойленко Ю. С., Стрелец А. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 10. - С. 1380-1390

Досліджено алгебри $Q_{n,λ}$, що породжені $n $ ідемпотентами з сумою $λe$ ($λ ∈ C$, $e$ — одиниця алгебри), на наявність в них поліноміальних тотожностей. Доведено, що $Q_{4,2}$ є алгеброю із стандартною тотожністю $F_4$, а алгебри $Q_{4,2},\; λ ≠ 2$, та $Q_{n,λ},\; n ≥ 5$, поліноміальних тотожностей не мають.

Стаття (російською)

Скалярные операторы, представимые суммой проекторов

Рабанович В. И., Самойленко Ю. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2001. - 53, № 7. - С. 939-952

Вивнаються множини $\Sigma _n = \{ \alpha \in \mathbb{R}^1 |$ існують $n$ проекторів $P_1,...,P_n$ таких, що $\sum\nolimits_{k = 1}^n {P_k = \alpha I} \}$. Доведено: якщо $n ≥ 6$, то $$\left\{ {0,1,1 + \frac{1}{{n - 1}},\left[ {1 + \frac{1}{{n - 2}},n - 1 - \frac{1}{{n - 2}}} \right],n - 1 - \frac{1}{{n - 1}},n - 1,n} \right\} \supset.$$

Коротке повідомлення (російською)

Однопорожденные С*-алгебры

Рабанович В. И.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 1999. - 51, № 8. - С. 1136-1141

Розглядається $С*$-алгебра $A$, породжена $k$ самоспряженими твірними. Доводиться, що при $n \geqslant \sqrt {k - 1}$ алгебра $M_n (A)$ є одиопородженою, тобто породжена одним несамоспряженим генератором. Наведено приклад алгебри А, для якої з одиопороджеиості $M_n (A)$ випливає, що $n \geqslant \sqrt {k - 1}$.