2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Шахмурад С.

Публікацій: 2
Стаття (англійською)

Анізотропні диференціальні оператори з параметрами та їх застосування

Шахмурад С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 7. - С. 983–1002

Вивчаються граничні задачi для анізотропних диференціально-операторних рівнянь зі змінними коефiцiєнтами, що залежать від параметрів. Наведено кілька умов рівномірної сепарабельності та фредгольмовості в банаховозначних L p -просторах. Встановлено точні рівномірні оцінки для резольвенти, з яких випливає, що вказаний оператор є рівномірно додатним. Більш того, він є також генератором деякої аналітичної напівгрупи. Як застосування, встановлено властивості максимальної регулярності абстрактної параболічної задачі, що залежить від параметра, та нескінченних систем рівнянь параболічного типу в L p -просторах.

Стаття (англійською)

Поблочний метод iз квадратурою ромберга для розв’язування нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра на великих iнтервалах

Катані Р., Шахмурад С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2012. - 64, № 7. - С. 919-931

Дослiджено чисельний розв’язок нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Вольтерра поблочним методом, який є особливо корисним при розв’язуваннi iнтегральних рiвнянь на великих iнтервалах. Доведено теорему про збiжнiсть, яка показує, що цей метод має щонайменше шостий порядок збiжностi. Дiю методу проiлюстровано на кiлькох числових прикладах.