2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Рева Н. В.

Публікацій: 3
Стаття (українською)

Граничні теореми для розв’язків лінійних крайових задач для систем диференціальних рівнянь

Пелехата О. Б., Рева Н. В.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 930-937

УДК 517.927
Знайдено достатні умови збіжності послідовності розв’язків загальних крайових задач для систем лінійних звичайних диференціальних рівнянь довільного порядку у рівномірній нормі на скінченному інтервалі.

Стаття (російською)

Предельные теоремы для решений краевых задач

Михайлец В. А., Пелехата О. Б., Рева Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 2. - С. 216-223

Дослiджується границя за параметром у рiвномiрнiй нормi розв’язкiв послiдовностi загальних крайових задач для систем лiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь довiльного порядку на скiнченному iнтервалi. Отримано iстотне узагальнення теореми I. Т. Кiгурадзе (1987 р.) щодо таких задач.

Стаття (російською)

Предельные теоремы для одномерных краевых задач

Кодлюк Т. И., Михайлец В. А., Рева Н. В.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2013. - 65, № 1. - С. 70-81

Дослiджується границя за параметром у рiвномiрнiй нормi розв’язкiв загальних крайових задач для систем лiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь першого порядку. Отримано узагальнення теореми I. Т. Кiгурадзе (1987) щодо таких задач. Воно максимально послаблює умови на асимптотичну поведiнку коефiцiєнтiв систем. Крiм того, знайдено достатнi умови рiвномiрної збiжностi матриць Грiна до матрицi Грiна граничної крайової задачi.