2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Джумабаєв Д. С.

Публікацій: 6
Стаття (російською)

Новые общие решения обыкновенных дифференциальных уравнений и методы решения краевых задач

Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2019. - 71, № 7. - С. 884-905

УДК 517.624
Уведено новi загальнi розв’язки звичайних диференцiальних рiвнянь i встановлено їхнi властивостi. Розроблено методи розв’язування крайових задач, що ґрунтуються на побудовi i розв’язаннi систем алгебраїчних рiвнянь вiдносно довiльних векторiв загальних розв’язкiв. Запропоновано пiдхiд до знаходження початкового наближення до розв’язку нелiнiйної крайової задачi.

Стаття (російською)

Критерии существования изолированного решения нелинейной краевой задачи

Джумабаев Д. С., Темешева С. М.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 3. - С. 356-365

Методом параметризацiї дослiджується нелiнiйна двоточкова крайова задача для звичайного диференцiального рiвняння. Побудовано системи нелiнiйних алгебраїчних рiвнянь, що дають змогу знайти початкове наближення розв’язку розглядуваної задачi. В термiнах властивостей побудованих систем знайдено необхiднi та достатнi умови iснування iзольованого розв’язку дослiджуваної крайової задачi.

Коротке повідомлення (російською)

Предельное с весом решение в сингулярной точке не- линейного обыкновенного дифференциального уравнения и его свойство

Джумабаев Д. С., Утешова Р. Е.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 12. - С. 1717-1722

На скiнченному iнтервалi розглядається система нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь з особливiстю на лiвому кiнцi iнтервалу. Введено означення граничного з вагою розв’язку та встановлено його притягувальну властивiсть.

Коротке повідомлення (російською)

Свойства изолированных ограниченных на всей оси решений системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений

Абильдаева А. Д., Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 8. - С. 1132-1138

Встановлено умови неперервної залежностi вiд правої частини „iзольованих” обмежених на всiй осi розв’язкiв системи нелiнiйних звичайних диференцiальних рiвнянь.

Стаття (українською)

Необходимые и достаточные условия разрешимости линейных краевых задач для интегро-дифференциальных уравнений Фредгольма

Джумабаєв Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2014. - 66, № 8. - С. 1074–1091

Запропоновано метод дослідження i розв'язання лінійної крайової задачi для інтегро-диференціального рівняння Фредгольма, що ґрунтується на розбитті інтервалу i введенні додаткових параметрів. Кожному розбиттю інтервалу поставлено у відповідність деяке однорідне інтегральне рівняння Фредгольма другого роду. Наведено означення регулярного розбиття і показано, що множина регулярних розбиттів не є порожньою. Встановлено критерій розв'язності розглядуваної задачі i побудовано алгоритм знаходження її розв'язків.

Коротке повідомлення (російською)

Периодические и ограниченные па плоскости решения систем гиперболических уравнений

Асанова А. Т., Джумабаев Д. С.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2004. - 56, № 4. - С. 562-572

Для лінійної системи гіперболічних рівнянь другого порядку з двома незалежними змінними досліджено питання існування та єдиності періодичного за обома змінними розв'язку і періодичного за однією із змінних обмеженого па площині розв'язку. Методом уведення функціональних параметрів отримано достатні умови однозначної розв'язності розглядуваних задач.