2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Саваш Є.

Публікацій: 4
Коротке повідомлення (англійською)

Про лакунарну $(A, ϕ)$-статистичну збiжнiсть подвiйних послiдовностей

Саваш Є.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 6. - С. 848-858

Деякi вiдомi результати для звичайних (одинарних) послiдовностей поширено на багатократнi послiдовностi дiйсних чисел. Крiм того, введено поняття подвiйної лакунарної сильної $(A, ϕ)$-збiжностi вiдносно функцiї модуля, а також вивчено деякi спiввiдношення мiж подвiйною лакунарною сильною $(A, ϕ)$-збiжнiстю вiдносно модуля та подвiйною лакунарною статистичною збiжнiстю.

Стаття (англійською)

$ {A}$ -кластернi точки в термiнах iдеалiв

Гюрдал М., Саваш Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2017. - 69, № 3. - С. 324-331

Ми продовжуємо дослiдження, розпочате в нещодавнiй роботi Саваша та iн., i застосовуємо поняття iдеалiв до $A$-статистичних кластерних точок. Отримано необхiднi умови для того, щоб двi матрицi були еквiвалентними в сенсi $A^I$ -статистичної збiжностi. Крiм того, ми застосовуємо iдею Колка для того, щоб визначити i вивчити поняття $B^I$ -статистичної збiжностi.

Стаття (англійською)

Про узагальнену статистичну та iдеальну збiжнiсть метричнозначних послiдовностей

Дас П., Саваш Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 12. - С. 1598-1606

Ми розглядаємо поняття узагальненої щiльностi, тобто натуральної щiльностi з вагою g, нещодавно введеної в статтi [Balcerzak M., Das P., Filipczak M., Swaczyna J. Generalized kinds of density and the associated ideals // Acta Math. Hung. – 2015. – 147, № 1. – P. 97 – 115], та переважно вивчаємо деякi достатнi та майже протилежнi необхiднi умови для узагальненої статистично збiжної послiдовностi, за яких пiдпослiдовнiсть також є узагальненою та статистично збiжною. Деякi результати також отримано в бiльш загальному виглядi за допомогою поняття iдеалiв. Наше дослiдження виконано в постановцi загальних метричних просторiв i узагальнює нещодавнi результати, отриманi у статтi Kucukaslan M., Deger U., Dovgoshey O. On statistical convergence of metric valued sequences (див. Укр. мат. журн. – 2014. – 66, № 5. – С. 712 – 720).

Стаття (англійською)

$I_\lambda$- double statistical convergence of order $\alpha$ in topological groups

Саваш Є.

↓ Абстракт   |   Повний текст (.pdf)

Укр. мат. журн. - 2016. - 68, № 9. - С. 1251-1258

Введено нове поняття, а саме поняття $I_\lambda$ -подвiйної статистичної збiжностi порядку $\alpha$ в топологiчних групах. Таким чином, вивчено деякi вiдношеняя включення мiж $I$-подвiйною статистичною збiжнiстю та $I_\lambda$–подвiйною статистичною збiжнiстю порядку $\alpha$ в топологiчних групах. Також вивчено багато iнших подiбних понять.