2019
Том 71
№ 10

Всі номери

Дурна Н.

Публікацій: 1
Стаття (англійською)

Пiдроздiл спектрiв для деяких нижньо-трикутних дворядкових матриць як операторiв на $c_0$

Дурна Н.

↓ Абстракт

Укр. мат. журн. - 2018. - 70, № 7. - С. 913-922

Узагальнений рiзницевий оператор $\Delta_{a,b}$ було визначено Ель-Шабравi: $\Delta{a,b}x = \Delta_{a,b} (x_n) = (a_nx_n + b_{n-1}x_{n-1})^{\infty}_{n = 0}$ при $x_1 = b_1 = 0$, де $(a_k), (b_k)$ — збiжнi послiдовностi ненульових дiйсних чисел, що задовольняють деякi умови. Повнiстю визначено наближений точковий спектр, дефектний спектр та стискувальний спектр оператора $\Delta_{a,b}$ у просторi послiдовностей $c_0$.