Application of the Green–Samoilenko function and operator to the study of non-Lipschitz differential equations

  • M. O. Perestyuk Taras Shevchenko National University of Kyiv
  • V. Yu. Slyusarchuk The National University of Water and Environmental Engineering
Keywords: The Green-Samoilenko function and operator

Abstract

UDC 517.925.53


For systems of non-Lipschitz differential equations, we establish conditions for the existence of invariant sets. To obtain this result, we use the Green – Samoilenko function and the corresponding operator.

Author Biography

M. O. Perestyuk , Taras Shevchenko National University of KyivReferences

A. M. Samoĭlenko, Elements of the mathematical theory of multifrequency oscillations. Invariant tori (Russian), Nauka, Moscow, (1987).

T. Kato, Teoryia vozmushchenyi lyneinykh operatorov, Myr, Moskva(1972).

Yu. L. Daletskiĭ, M. G. Kreĭn, Stability of solutions of differential equations in Banach space (Russian) , Nonlinear Analysis and its Applications Series. Izdat. Nauka, Moscow, (1970).

M. O. Perestiuk, V. Yu. Slyusarchuk, Operator Hrina-Samoilenka v teorii invariantnykh mnozhyn neliniinykh dyferentsialnykh rivnian, Ukr. mat. zhurn., 61, № 7, 948 – 957 (2009).

E. Mukhamadyev, Ob obratymosty funktsyonalnykh operatorov v prostranstve ohranychennykh na osy funktsyi, Mat. zametky, 11, № 3, 269 – 274 (1972).

E. Mukhamadyev,, Yssledovanyia po teoryy peryodycheskykh y ohranychennykh reshenyi dyfferentsyalnykh uravnenyi, Mat. zametky, 30, № 3, 443 – 460 (1981).

V. Yu. Slyusarchuk, Obratymost pochty peryodycheskykh c-nepreryvnykh funktsyonalnykh operatorov, Mat. sb., 116, № 4, 483 – 501 (1981).

V. Yu. Slyusarchuk, Yntehralnoe predstavlenye c-nepreryvnykh lyneinykh operatorov, Dokl. AN USSR. Ser. A, № 8, 34 – 37 (1981).

V. Yu. Slyusarchuk, Obratymost neavtonomnykh dyfferentsyalno-funktsyonalnykh operatorov, Mat. sb.,130, № 1, 86 – 104 (1986).

V. Yu. Slyusarchuk, Neobkhodymye y dostatochnye uslovyia obratymosty neavtonomnykh funktsyonalno-dyfferentsyalnykh operatorov, Mat. zametky,42, № 2, 262 – 267 (1987).

V. Yu. Slyusarchuk, Neobkhodymye y dostatochnye uslovyia obratymosty ravnomerno c-nepreryvnykh funktsyonalno-dyfferentsyalnykh operatorov, Ukr. mat. zhurn.,41, № 2, 201 – 205 (1989).

V. H. Kurbatov, Lyneinye dyfferentsyalno-raznostnye uravnenyia, Yzd-vo Voronezh. un-ta, Voronezh (1990).

V. Yu. Slyusarchuk, Metod c-nepreryvnykh operatorov v teoryy ympulsnykh system, Tez. dokladov Vsesoiuz. konf. po teoryy y prylozhenyiam funktsyonalno-dyfferentsyalnykh uravnenyi, Dushanbe, 102 – 103 (1987).

V. Yu. Slyusarchuk, Slabo nelyneinye vozmushchenyia normalno razreshymykh funktsyonalno-dyfferentsyalnykh y dyskretnykh uravnenyi, Ukr. mat. zhurn., 39, № 5, 660 – 662 (1987).

V. Yu. Slyusarchuk, Oborotnict neliniinykh riznytsevykh operatoriv, Vyd-vo Nats. un-tu vodn. hosp-va ta pryrodokorystuvannia, Rivne (2006).

A. M. Samoĭlenko, M. O. Perestiuk, I. O. Parasiuk, Dyferentsialni rivniannia, Lybid, Kyiv (2003).

V. I. Arnolʹd, Ordinary differential equations (Russian) , ``Nauka, Moscow, (1971).

A. M. Kolmohorov, S. V. Fomin, Elementy teorii funktsii i funktsionalnoho analizu, Vyshcha shk., Kyiv (1974).

L. Nyrenberh, Lektsyy po nelyneinomu funktsyonalnomu analyzu, Myr, Moskva (1977).

V. Yu. Slyusarchuk, Slabo nelyneinye vozmushchenyia ympulsnykh system, Mat. fyzyka y nelynei. mekhanyka, vyp. 15, 32 – 35 (1991).

V. Yu. Slyusarchuk, Metod lokalnoi liniinoi aproksymatsii v teorii obmezhenykh rozviazkiv neliniinykh dyferentsialnykh rivnian, Ukr. mat. zhurn., 61, № 11, 1541 – 1556 (2009).

Yu. A. Mitropolskiy, A. M. Samoĭlenko, V. L. Kulyk, Yssledovanye lyneinykh system dyfferentsyalnykh uravnenyi s pomoshchiu kvadratychnykh form, Preprynt/YM AN USSR, Kyev,43, № 82.10 (1982).

Yu. A. Mitropolskiy, A. M. Samoĭlenko, V. L. Kulyk,Yssledovanyia dykhotomyy lyneinykh system dyfferentsyalnykh uravnenyi s pomoshchiu funktsyi Liapunova, Nauk. dumka, Kyev (1990).

Published
17.12.2021
How to Cite
Perestyuk , M. O., and V. Y. Slyusarchuk. “Application of the Green–Samoilenko Function and Operator to the Study of Non-Lipschitz Differential Equations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 12, Dec. 2021, pp. 1673 -90, doi:10.37863/umzh.v73i12.6482.
Section
Research articles