[1]
Kofanov, V.A. 2019. The Bojanov – Naidenov problem for functions with nonsymmetric restrictions on the highest derivative. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 71, 3 (Mar. 2019), 368-381.