[1]
FinkelshteinD.L. 2012. On convolutions on configuration spaces. I. Spaces of finite configurations. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 64, 11 (Nov. 2012), 1547-1567.