[1]
SamoilenkoA.M., KiguradzeI.T., Lukovs’kyiІ.О., MakarovV.L., PerestyukM.O., BurylkoO.A., DiblikJ., ZhuravlevV.P., Medved’M., ParasyukІ.О., PokutnyiО.О., Tkachenko V.I., Chuiko S.M. and Fečan M. 2020. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 72, 7 (Jul. 2020), 1011-1012. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189.