[1]
SerebryakovB.G. 1952. Обобщение некоторых теорем суммирования. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 4, 2 (Apr. 1952), 204-211.