[1]
Mikhailets, V.A. and Skorobohach , T.B. 2021. Fredholm boundary-value problem in Sobolev – Slobodetsky spaces. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal. 73, 7 (Jul. 2021), 920 - 930. DOI:https://doi.org/10.37863/umzh.v73i7.6684.