(1)
ZabolotskyiM. V.; ZabolotskiiN. V.; TarasyukS. I. Entire Functions of Order Zero With zeros on a Logarithmic Spiral. Ukr. Mat. Zhurn. 2018, 70, 923-932.