(1)
Lukivska, D. V.; Khrystiyanyn, A. Y. On Rationally Loxodromic Holomorphic Functions. Ukr. Mat. Zhurn. 2017, 69, 1505-1514.