(1)
KolesnykP. O. Genera of the Torsion-Free Polyhedra. Ukr. Mat. Zhurn. 2013, 65, 1332–1341.