(1)
VelesnitskiiV. F.; SemenchukV. N. On One Shemetkov Problem. Ukr. Mat. Zhurn. 2012, 64, 1282-1288.