(1)
Samoilenko, A. M.; Babenko, V. F.; Vakarchuk , S. B.; Velykin , V. L.; Davydov , O. V.; Kofanov , V. O.; Parfinovych , N. V.; Pas’ko , A. M.; Romanyuk , A. S.; Romanyuk , V. S.; Serdyuk , A. S.; Trigub , R. M.; Shevchuk , I. O.; Shumeiko O. О. Vitalii Pavlovych Motornyi (on His 80th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2020, 72, 1006-1110.