(1)
Samoilenko, A. M.; Kiguradze, I. T.; Lukovs’kyiІ. О.; Makarov, V. L.; Perestyuk, M. O.; Burylko, O. A.; Diblik, J.; Zhuravlev, V. P.; Medved’, M.; ParasyukІ. О.; PokutnyiО. О.; Tkachenko , V. I.; Chuiko , S. M.; Fečan , M. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2020, 72, 1011-1012.