(1)
SamoilenkoA. M.; KiguradzeI. T.; Lukovs’kyiІ. О.; MakarovV. L.; PerestyukM. O.; BurylkoO. A.; DiblikJ.; ZhuravlevV. P.; Medved’M.; ParasyukІ. О.; PokutnyiО. О.; Tkachenko V. I.; Chuiko S. M.; Fečan M. Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. 2020, 72, 1011-1012.