(1)
KadyrovaI. I. Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (short Biographical Essay). Ukr. Mat. Zhurn. 2020, 72, 1155-1158.