(1)
Lukovs’kyi, I. O.; Makarov , V. L.; Perestyuk , M. O.; Boichuk , O. A.; Parasyuk , I. O.; Antoniouk , O. V.; Tkachenko, V. I.; Petryshyn , R. I.; Prats’ovytyi , M. V.; Stanzhyts’kyi , O. M.; Ronto , M. Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020). Ukr. Mat. Zhurn. 2021, 73, 3-8.