(1)
SerebryakovB. G. Обобщение некоторых теорем суммирования. Ukr. Mat. Zhurn. 1952, 4, 204-211.