SamoilenkoA. M., KiguradzeI. T., Lukovs’kyiІ. О., MakarovV. L., PerestyukM. O., BurylkoO. A., DiblikJ., ZhuravlevV. P., Medved’M., ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., Tkachenko V. I., Chuiko S. M., & Fečan M. (2020). Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday). Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, 72(7), 1011-1012. https://doi.org/10.37863/umzh.v72i7.6189